RSS

Školiace výcvikové stredisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mesto Nitra - Mestská polícia v roku 2011 zriadila Školiace a výcvikové stredisko na odbornú 
  prípravu príslušníkov obecnej polície.
Po úspešnom prvom kurze odbornej prípravy sú realizované 
  ďalšie kurzy, v ktorých sú pripravovaní budúci mestskí a obecní policajti.

 
Miestom konania odbornej prípravy je útvar Mestskej polície v Nitre. Školiace stredisko využíva a má k dispozícii strelnicu v Kaštieli Mojmírovce, prednáškovú učebňu s didaktickými a elektronickými pomôckami, špecializovanú IT učebňu, posilňovňu s pomôckami na výcvik sebaobrany a rozvoj svalstva.
 
Pri organizovaní výučby odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sú vyučovacie hodiny jednotlivých vyučovacích modulov dané vzdelávacím programom a učebnými osnovami rozvrhnuté tak, aby bola dodržaná vzájomná logická nadväznosť učiva.
 
Praktická časť odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je zabezpečená formou praktických zamestnaní, ktoré sú aplikované tak, aby sa precvičovali vždy po prebratých teoretických témach v danom vyučovacom okruhu.
 
Po ukončení odbornej prípravy je vykonaná skúška odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície pred komisiou Prezídia Policajného zboru SR. Úspešný absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.
 
Odbornej príprave školiaceho strediska výrazne napomáha dohodnutá spolupráca s Krajským riaditeľstvom PZ SR v Nitre v oblasti lektorstva v odborno-policajných témach. Výučba je pre frekventantov realizovaná nielen teoretickou prípravou, ale aj zaujímavým praktickým výcvikom, zážitkovým učením v simulovaných modelových situáciách, zameraných na zvládnutie taktiky zákrokov proti jednotlivcovi či skupinám osôb.
 
K O N T A K T Y :
 
tel.    :  037/ 69 22 511 - veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska
mobil:  0904 415 740    -              - // -
tel.    :  037/ 69 22 555 - operačné pracovisko Mestskej polície v Nitre
 
 
korešpondenčná adresa: Mestská polícia v Nitre
                                              Cintorínska 6
                                              949 01 Nitra
           
 
e-mail: duchon(a)mspnitra(.)sk
              msp(a)mspnitra(.)sk