RSS

Sebareflexia

Vážení spoluobčania,

 
určite sa v bežnom živote stretávate so situáciou, keď ste spozorovali zaparkované vozidlo v rozpore s platnými dopravnými predpismi a mali ste chuť niečo s tým urobiť. Navyše, ak vozidlo bolo zaparkované až "provokatívne" nesprávne. V takýchto prípadoch ste spravidla telefonicky informovali príslušníka mestskej polície na operačnom pracovisku na bezplatné číslo 159, ktorý váš oznam prevzal a vyslal na miesto hliadku MsP, aby vec doriešila v zmysle našich kompetencií. Čo však vtedy, ak tým vozidlom je vozidlo MsP?
 
 
Chápeme, že pri spozorovaní nezákonne stojaceho vozidla mestskej polície sa emócie mnohých občanov zdvojnásobia a väčšina z nich sa ironicky spýta: "...a oni môžu ...?!"
 
Na túto otázku je odpoveďou to, že nie všetko, čo sa na prvý pohľad javí ako porušenie zákona, ním aj v skutočnosti je. To preto, že obecné polície disponujú výnimkami v zmysle ustanovenia § 140 zák. č.8/2009 Z. z., kedy v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môžu využiť spomenutú výnimku z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zákaz s dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú a školskú zónu.
 
Podobne je to pri plnení základných úloh na úseku verejného poriadku, kde pri výkone právomocí príslušník mestskej polície v rámci krajnej núdze odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chráneného Trestným zákonom, napríklad, ak príslušník mestskej polície zastaví a nechá stáť vozidlo, aby zabránil prebiehajúcemu trestnému činu, aby zadržal podozrivého, aby zabezpečil miesto činu, prípadne pri zákrokoch, kedy je porušovaný verejný poriadok. V takýchto prípadoch je zjavné, že porušenie dopravných predpisov bolo menej závažnejším následkom ako hroziace nebezpečenstvo a je na mieste hovoriť o inštitúte krajnej núdze.
 
Keďže aj príslušníci mestskej polície sú len ľudia, stalo sa, že aj oni pri výkone svojho povolania porušili dopravné predpisy. Ako ľudia majú právo na omyl, zároveň však majú povinnosť, ako každý vodič, znášať dôsledky svojich omylov. Napokon, od uniformovaných príslušníkov mestskej polície sa prirodzene očakáva, že rešpektovanie príslušných dopravných noriem im bude vlastné.
 
S cieľom získania dôvery verejnosti k mestskej polícii a priblíženia sa verejnosti Mestská polícia v Nitre ako prvá na Slovensku zaviedla vizualizáciu a konkrétnu identifikáciu príslušníkov, ktorí sú pridelení k jednotlivým okrskom v meste v rubrike „Poznaj svojho policajta“.
 
Rovnako sa nebránime podrobiť sa určitej verejnej kontrole, preto vám na tejto stránke dávame možnosť informovať vedenie MsP Nitra o porušení dopravných predpisov motorizovanými hliadkami MsP Nitra s cieľom skvalitniť poskytované služby mestskou políciou. Každá informácia bude príslušnými nadriadenými vyhodnotená, transparentne zverejnená i s obrazovou prílohou.
 
Informácie nám v elektronickej forme, najlepšie vo formáte JPEG, JPG, JPE, PDF, posielajte na msp(a)mspnitra(.)sk,